Základný kurz špecialistov na prevenciu
závažných priemyselných havárií
Najbližší termín konania kurzu (v dvoch etapách s prestávkou):
20.9. – 1.10. 2021
11.10 – 22.10. 2021

Zákon o haváriách č. 128/2015 Z.z.
(doteraz Zákon o haváriách č. 261/2002 Z.z. a jeho novela 277/2005 Z.z.)

Už vyše sedemnásť rokov pripravuje ADAPT odborníkov pre vytvorenie podmienok na plnenie záväzkov SR, ktoré vyplývajú z Dohovoru o cezhraničných vplyvoch priemyselných havárií. Od roku 2002 má firma Oprávnenie Ministerstva životného prostredia SR č. 002/2002/OP-6.4. na vzdelávanie k zákonu č. 261/2002 Z.z. a jeho novele č. 277/2005 Z.z. s predĺžením do roku 2022.

Predmetom dohovoru, ktorý bol prijatý v roku 1992 Európskou hospodárskou komisiou OSN, nie je riešiť iba transhraničné následky havárií, ale predovšetkým prevenciu havárií cestou systémového prístupu k haváriám na celom území štátu v zmysle Smernice Rady EÚ 96/82/ES „SEVESO 2”.

Rozhodnutím Rady z 23. marca 1998 č. 998/685/ES pristúpila k tomuto dohovoru aj Európska únia ako celok a zároveň tak umožnila členským štátom EÚ urýchliť ich procesy ratifikácie a prijatia tohto dohovoru. Kľúčová smernica SEVESO II je do slovenského právneho poriadku prevzatá Zákonom o prevencii závažných priemyselných havárií č. 261/2002 Z.z., ktorý je na Slovensku schválený s platnosťou od 1. 7. 2002. Od 1.8.2015 platí zákon 128/2015 ktorý plne nahrádza predchádzajúce zákony.

Pod vedením našich expertov úspešne absolvovali kurz dnes už havarijní technici či špecialisti zo spoločností ako Slovnaft, Novácke chemické závody, Matador Púchov, Starz Bratislava, Petrolservis Hlohovec, Slovenská elektráreň Nováky, Jadrová elektráreň Mochovce, Slovenský plynárenský priemysel, Duslo Šaľa, Biotika Slovenská Ľupča, či Nafta Gbely a ďalších podnikov.

Vzhľadom na povinnosti vyplývajúce z tohto zákona pre podniky s potenciálne nebezpečnými prevádzkami je odborné vzdelávanie v oblasti risk manažmentu neodkladné aj v súvislosti s naším členstvom v Európskej únii.

Celoštátne kurzy sú zamerané na prípravu odborníkov z priemyselných podnikov, ktoré prevádzkujú nebezpečné technologické činnosti, z odborných inštitúcií, ktoré pripravujú odbornú dokumentáciu a zo štátnej správy priemyselnej a environmentálnej bezpečnosti, ktorá zabezpečuje štátny odborný dozor v oblasti prevencie priemyselných havárií. Predpokladáme, že pôsobením vyškolených odborníkov (špecialistov) sa dosiahne podstatné zníženie škôd vznikajúcich pri prevádzkovaní potenciálne nebezpečných technologických činností.Témy

Odborná príprava je podľa zákona zameraná najmä na znalosť

 • právnych predpisov z oblasti prevencie a zdolávania závažných havárií a obmedzovania ich následkov na život a zdravie ľudí, životné prostredie a majetok

 • hodnotenia rizík

 • charakteristík nebezpečenstiev a prevencie závažných havárií pri fyzikálnych a chemických procesoch

 • havarijného plánovania, vrátane tvorby havarijných scenárov k výpočtu oblasti ohrozenia a určovania síl a prostriedkov na zdolávanie závažných havárií

 • významu, vypracovávania a využívania bezpečnostnej správy


Novinka!

Obsah je obohatený o Kurz prvej pomoci!Odborný garant: RISK – CONSULT, s.r.o. Bratislava
Organizačný garant: ADAPT Bratislava
Učebný plán: Odborná príprava je v rozsahu 160 hodín (4 týždne) pre špecialistov s (2) týždennou prestávkou
Prednášky na stiahnutie pre účastníkov: Texty ZPH 2017Organizačné informácie

Najbližší termín konania kurzu (v dvoch etapách s prestávkou): 20.9. – 1.10. 2021
11.10 – 22.10. 2021

Prezentácia je prvý pondelok o 8,00, vyučovanie je od 8.00 do 15,15 hod. (8 vyučovacích hodín)
Miesto konania: Wolkrova 4, 851 01 Bratislava
Cena: 850 EUR za 4-týždňový kurz pre špecialistu
V cene sú učebné materiály a občerstvenie na obed
Doprava: autobus 83, 84, 88, 92, 99, 192
V prípade potreby zabezpečíme ubytovanie pre mimobratislavských uchádzačov.


Termín kurzu môže byť posunutý, prihlásených účastníkov budeme obratom informovať.

Ďalšie informácie poskytneme na požiadanie. Prihlásiť sa môžete prostredníctvom týchto kontaktoch, aby sme si dohodli spôsob prijatia vašich osobných údajov, ktorý bude v súlade s platným európskym nariadením o ochrane osobných údajov.Zmluvné podmienky:
 • Zaslaním vyplnenej záväznej prihlášky a uhradením účastníckeho poplatku vzniká zmluvný vzťah medzi prihlasujúcim sa subjektom a firmou ADAPT
 • Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť vopred, najneskôr 10 dní pred začiatkom kurzu
 • Každý účastník predloží pri prezentácii doklad o zaplatení (kópia výpisu z účtu, príp. poštová poukážka)
 • Organizácia môže miesto prihláseného účastníka poslať náhradníka
 • Storno len písomne, príp. faxom do 10 dní pred začiatkom kurzu
 • Firma ADAPT nie je platcom DPH
"Odbornosť, komplexnosť, flexibilita."
Opakovacia odborná príprava
po piatich rokoch
pre špecialistov na prevenciu
závažných priemyselných havárií
Najbližší termín opakovacej odbornej prípravy:
8.11. – 12.11. 2021 (zmena termínu možná)
Chcem vedieť viac >
Ing. Věra Gersová - ADAPT
Wolkrova 4,
851 01 Bratislava 5
+421 905 513 582
+421 2 3810 3616
adapt@adapt.sk